PL/
Kultura Kresu to kolektyw/organizacja założona w 2019 roku przez Kasię Hertz, artystkę wizualną, filmowca i animatorkę kultury. Organizacja powstała na bazie wcześniejszych działań Hertz na pograniczu polsko-białoruskim oraz z naturalnie zaobserwowanej potrzeby doświadczania, dokumentowania i archiwizowania liminalnych przeczuć nadchodzących zmian - transformacyjnych momentów transgresji Europy; jej kultury, ekonomii, polityki i obyczajów, a także środowiska naturalnego.
Wychodzimy z założenia, że aby zrozumieć dzisiejszy kryzys, należy zanurzyć się w krajobrazie otoczenia i aktywować głębokie słuchanie i głęboką obserwację. Mamy do czynienia z upadkiem wyobraźni, upadkiem wartości i duchowości, zwłaszcza w zachodniej kulturze i społeczeństwach. Jesteśmy pozbawieni czasu i dostępu do mądrości, które pozwoliłyby nam zrozumieć siebie w bliskiej relacji ze środowiskiem i uruchomić specyficzną uważną i czułą wrażliwość. Otaczając się sztucznym komfortem, mnogością wyborów, nieograniczonym dostępem do informacji w dowolnym momencie, bez solidnego gruntu połączenia z własną intuicją, naturą, odziedziczoną pokoleniową wiedzą o źródłach pokoju, dobrobytu, zdrowia i zrównoważonego rozwoju, niewłaściwą regulacją układu nerwowego, której doświadczamy na co dzień, ciągłym zagrożeniem globalną destabilizacją z powodu katastrofy klimatycznej i konfliktów, nie potrafimy włożyć wysiłku w teraźniejszość, obecność, w poszukiwanie prawdziwej wiedzy, zadawanie właściwych pytań.
Odzyskanie przyszłości jest możliwe. Chociaż te rozległe systemy władzy i kontroli wydają się całkowicie niemożliwe do pokonania, wiedząc, jak działają, jakie historie opowiadają i jakich ludzi próbują stworzyć, możemy zacząć je przepisywać i odzyskiwać. Jedynym wyjściem, jak mówią, jest przejście. A jedną z dróg jest przyjęcie mocy reimaginacji. Futuryści nalegają na jedną wersję przyszłości, ze wszystkimi rozwiązaniami, z łatwością i wygodą, wszystko jest przewidywane, na wyciągnięcie ręki. Ale lepsza przyszłość to taka, która obejmuje (bio)różnorodność, to taka, która uznaje, że potrzebujemy siebie nawzajem bardziej niż stworzonych systemów. Jeśli mamy się uwolnić, musimy najpierw na nowo wyobrazić sobie ludzkość, ciało i mit. Jak możemy przyjąć bardziej holistyczną wyobraźnię oraz  urzeczywistnić  przyszłość, której pragniemy dla wszystkich? Odpowiedź najczęściej leży w przeszłości, w dogłębnym zrozumieniu i wyobrażeniu sobie złożonych procesów, jakie miały miejsce często na długo przed naszym pojawieniem się w danym miejscu, a które mogą zdecydować i pomóc nam znaleźć rozwiązania dla przyszłości. 
Kultura Kresu przyjęła sobie za cel próbę odzyskania zbiorowej oraz indywidualnej wyobraźni, stawiania jak najbardziej absurdalnych i niewygodnych pytań, tworzenia, dokumentowania, rejestrowania wydarzeń, udzielania wsparcia emocjonalnego, łączenia bytów (osób, organizacji, instytucji, miejsc, społeczności) w celu dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i zgromadzonymi zasobami,  korzystając z narzędzi kultury, sztuki, filmu oraz opowieści w relacji do najbardziej palących potrzeb takich edukacja ekologiczna, interwencja kryzysowa, praca z traumą, wspomaganie zmian systemowych, ekonomicznych, kulturowych, społecznych, środowiskowych.

ENG/
Culture of the Borderland is a collective/organization founded in 2019 by Kasia Hertz, a visual artist, filmmaker and cultural animator. The organization was formed on the basis of Hertz's previous activities in the Polish-Belarusian borderland and out of a naturally observed need to experience, document and archive liminal premonitions of impending change - transformative moments of transgression of Europe; its culture, economics, politics and customs, as well as the environment.

We conclude that in order to understand today's crisis, one must immerse oneself in the landscape of the environment and activate deep listening and deep observation. We are facing a decline in imagination, a decline in values and spirituality, especially in Western culture and societies. We are deprived of the time and access to wisdom that would allow us to understand ourselves in close relationship with the environment and activate a specific attentive and generous sensitivity. Surrounding ourselves with artificial comfort, a multitude of choices, unlimited access to information at any time, without a solid ground of connection to our own intuition, nature, inherited generational knowledge of the sources of peace, prosperity, health and sustainability, the misregulation of the nervous system that we experience every day, the constant threat of global destabilization due to climate catastrophe and conflict, we are unable to put effort into the present, into seeking true knowledge, asking the right questions.

Reclaiming the future is possible. Although these vast systems of power and control seem utterly impossible to overcome, by knowing how they work, what stories they tell, and what kind of people they are trying to create, we can begin to rewrite and reclaim them. The only way out, they say, is through. And one way is to embrace the power of reimagination. Futurists insist on one version of the future, with all the solutions, with ease and convenience, everything is predicted, at their fingertips. But a better future is one that embraces (bio)diversity, one that recognizes that we need each other more than we need created systems. If we are to break free, we must first reimagine humanity, body and myth. How can we embrace a more holistic imagination and realize the future we desire for all? The answer most often lies in the past, in deeply understanding and imagining the complex processes that took place often long before we arrived, which can determine and help us find solutions for the future. 

Culture of the Borderlands has adopted the goal of trying to reclaim the collective and individual imagination, asking the most absurd and uncomfortable questions possible, creating, documenting, recording events, providing emotional support, connecting entities (individuals, organizations, institutions, places, communities) to share knowledge, experience and accumulated resources, using the tools of culture, art, film and storytelling in relation to the most pressing needs such environmental education, crisis intervention, trauma work, supporting systemic, economic, cultural, social, environmental change. Our basis is nature and storytelling.

Environmental context

Kultura Kresu is located in Bialowieza Forest, which is a perfect meeting point to explore the diversity of perspectives. The area is described as one of the best preserved natural ones in Europe, with the most significant number of nature reserves, including the unique part of the forest (UNESCO status) shared with Belarus - Bialowieza National Park - the last primeval forest in Europe, a largely unchanged fragment of the original lowland forest that once covered most of the continent. The social world of Podlasie, however, is not inferior to its unique natural qualities; on the contrary, the region seems to be an ideal lens for demonstrating the inseparability of nature and culture, mutually inspiring and driving the development of cultural and natural resources and the resulting specific nature-related practices that are pervasive throughout the region. As a border region that has always been associated with dynamic social change and the coming together of various ethnic and national groups: Russian and Polish, Ukrainian, Belarusian, Lithuanian, Jewish, Tatar, Roma, and others, it is extremely complex and multidimensional in terms of the social relations and identities of its inhabitants created under such conditions. The melting pot of cultures, religions, languages, and histories creates a space of constantly clashing discourses and dynamically updated practices of constructing identity and living in these areas.
Get in touch!

For the last few years, we have been involved in a variety of practices at the intersection of art, film, cultural animation, curatorial work, field research, activism/social work, and humanitarian aid. Our plan is to constantly expand our network of collaboration and allies so if you feel like this is the right space for you, get in touch with your idea, organization, or project! 
Back to Top